Ruta Lo’u Au

Ruta is a good girl. She goes to church, sings in the choir, helps her mom do chores at home, and is a good friend to her cousin Uila. One Sunday, she spots a new boy at church and can’t get him out of her head. Who is he?

Find out here in the first part of Teine o le Segaula‘s latest fagogo. Then stop by her village blog for Part 2!.

“Suga Ruta a’e saga moe lava ua ka le valu. O le la ua ka mai le logo o le loku ae o lega lava eke moe. O le mea ga e maua i le ka’a po. Ua koekiki foi e sau ma sau ko e pei o le afafine o Masoe. I, fai lava oe sei ka le lua. Ala ia i luga, a e le alu i le loku ga e ala ifo lea e fai le mea ai o le koagai.” O le oke mai lea a le loomakua o Alisi i lana tama o Ruta i le taeao o le Aso Sa.

…from ‘Ruta lo’u Au’

First Tauvae

Growing up learning about the Samoan Culture and its values, samoan tattoo’s plays an important role in the Samoan Culture! Now, I didn’t know how the tattoo or tatau came to samoa. But luckily, a story for that is here hehe.How Tatau Came To Samoa Taema and Tilafaiga were female simese twins who were joined … Continue reading First Tauvae

“E le So’oga Ka Oe!” E iai Tulafono o le Pe’a… (pt 1)

Maliu mai, Tatala mai a’ao, le mamalu o le Tatou aiga fa’aleTasiSamoana… Aemaise paia o taitai au ma le taitai komiti O le mataupu lava lea, e le o se mataupu faigofie… a’o e fai mo se fesoasoani i tagata olo’o fia laei i le tatau… poo latou foi oloo fia pa’u ia te latou … Continue reading “E le So’oga Ka Oe!” E iai Tulafono o le Pe’a… (pt 1)