Na e ioe

You said yes to me last night, we were going to be together, but now it looks like you’ve changed your mind. No good. Na e Ioe ia te a’u anapo o lou alofa...